ساعتی 70 تومان

کارت اینترنت شیراز

    

فروش کارت اینترنت شیراز

اشتراک یکماهه نامحدود 7 هزار تومان محاسبه از اولین اتصال

کارت اینترنت 100 ساعته 7 هزار تومان

کارت اینترنت 50 ساعته 4 هزار تومان

کارت اینترنت 30 ساعته 2700 تومان

کارت اینترنت 20 ساعته 2000 تومان

کارت اینترنت 10 ساعته 1200 تومان

کارت اینترنت 3 ساعته 400 تومان

کارتهای فوق شبانه روزی و بدون محدودیت زمانی می باشد

 

ورود به بخش خرید

 

Search site

© 2009 All rights reserved.