ساعتی 70 تومان

با تشکر از خرید شما

10 hours

User: barat10978

Pass: 2413

Dial: از لیست زیر انتخاب کنید

 

 قابل استفاده در 32  شهر کشور اين کارت شبانه روزي و بدون تاريخ انقضاء مي باشد

   تهران : شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148  پشتيباني:81202220

مشهد : شماره شبکه (اتصال):9712010 پشتيباني: 8403287  

قم: شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913 پشتيباني: 2909510

اراک: شماره شبکه (اتصال): 9713001 پشتيباني: 3662045- 3667206

 اصفهان : شماره شبکه (اتصال): 9718227 پشتيباني: 2344612

يزد : شماره شبکه (اتصال): 9717414 پشتيباني: 7255684

کرمان: شماره شبکه (اتصال): 9712200 پشتيباني: 2221191

بندرعباس: شماره شبکه (اتصال): 9713000 پشتيباني: 3330407

قزوين: شماره شبکه (اتصال): 9713312 پشتيباني: 3321051

 شهرکرد: شماره شبکه (اتصال): 9712245 پشتيباني:

2261801 زاهدان: شماره شبکه (اتصال): 9713002 پشتيباني: 3219017-8

همدان: شماره شبکه (اتصال): 9714256  پشتيباني: 4227903

 اهواز: شماره شبکه (اتصال): 9713007 پشتيباني: 3366636

خرم آباد : شماره شبکه (اتصال): 9713503 پشتيباني: 3240043-3240038-40

 بيرجند: شماره شبکه (اتصال): 9713100 پشتيباني: -4449991-8

 بجنورد : شماره شبکه (اتصال): 9712501 پشتيباني: 2256224

بابل : شماره شبکه (اتصال): 9712222 پشتيباني: 2297419

شيراز: شماره شبکه (اتصال): 9712046 پشتيباني: 2333706-2350533

گرگان : شماره شبکه (اتصال): 9712010  پشتيباني: 2242001

 اردبيل : شماره شبکه (اتصال): 9717122  پشتيباني: 7717571

سنندج: شماره شبکه (اتصال): 9712221 پشتيباني: 226804-5

 تبريز : شماره شبکه (اتصال):9715020 پشتيباني:5233954

شاهرود: شماره شبکه (اتصال):9712230 پشتيباني: 2228873 ،

2238687 ياسوج : شماره شبکه (اتصال):2239908 پشتيباني:2225511 ،2224618

کرمانشاه: شماره شبکه (اتصال):9717217 پشتيباني : 7233033

اروميه: شماره شبکه (اتصال):9712235   پشتيباني : 2246212، 2249267

 بوشهر: شماره شبکه (اتصال):9713400 پشتيباني : 5558251 ، 3554231

 رشت: شماره شبکه (اتصال):6659901 پشتيباني : 6605288

ساري: شماره شبکه (اتصال):9712230 پشتيباني : 2200277

 ايلام: شماره شبکه (اتصال):9712234 پشتيباني : 3332124

زنجان: شماره شبکه (اتصال):9712421 پشتيباني : 3225510

مشکين شهر: شماره شبکه (اتصال):9715326 

 

در صورتی که پشتیبانی هر یک از شهرها پاسخگو نبود می توانید با این شماره تماس بگیرید

مسئول شبکه کل استانها

02181202204

تغییر رمز

به محض خرید نسبت به عوض کردن رمز اقدام کنید

برای اینکار روی لینک زیر کلیک کنید

http://80.191.15.34/IBSng/user/

Feedback

Search site

© 2009 All rights reserved.