ساعتی 70 تومان

با تشکر از خرید شما

 

3 Hours

User: kp44529

Pass: 1148

Dial: از لیست زیر انتخاب کنید

 

قابل استفاده در 32  شهر کشور اين کارت شبانه روزي و بدون تاريخ انقضاء مي باشد 

 تهران : شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148  پشتيباني:81202220

مشهد : شماره شبکه (اتصال):9712010 پشتيباني: 8403287  

قم: شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913 پشتيباني: 2909510

اراک: شماره شبکه (اتصال): 9713001 پشتيباني: 3662045- 3667206

 اصفهان : شماره شبکه (اتصال): 9718227 پشتيباني: 2344612

يزد : شماره شبکه (اتصال): 9717414 پشتيباني: 7255684

کرمان: شماره شبکه (اتصال): 9712200 پشتيباني: 2221191

بندرعباس: شماره شبکه (اتصال): 9713000 پشتيباني: 3330407

قزوين: شماره شبکه (اتصال): 9713312 پشتيباني: 3321051

 شهرکرد: شماره شبکه (اتصال): 9712245 پشتيباني:

2261801 زاهدان: شماره شبکه (اتصال): 9713002 پشتيباني: 3219017-8

همدان: شماره شبکه (اتصال): 9714256  پشتيباني: 4227903

 اهواز: شماره شبکه (اتصال): 9713007 پشتيباني: 3366636

خرم آباد : شماره شبکه (اتصال): 9713503 پشتيباني: 3240043-3240038-40

 بيرجند: شماره شبکه (اتصال): 9713100 پشتيباني: -4449991-8

 بجنورد : شماره شبکه (اتصال): 9712501 پشتيباني: 2256224

بابل : شماره شبکه (اتصال): 9712222 پشتيباني: 2297419

شيراز: شماره شبکه (اتصال): 9712046 پشتيباني: 2333706-2350533

گرگان : شماره شبکه (اتصال): 9712010  پشتيباني: 2242001

 اردبيل : شماره شبکه (اتصال): 9717122  پشتيباني: 7717571

سنندج: شماره شبکه (اتصال): 9712221 پشتيباني: 226804-5

 تبريز : شماره شبکه (اتصال):9715020 پشتيباني:5233954

شاهرود: شماره شبکه (اتصال):9712230 پشتيباني: 2228873 ،

2238687 ياسوج : شماره شبکه (اتصال):2239908 پشتيباني:2225511 ،2224618

کرمانشاه: شماره شبکه (اتصال):9717217 پشتيباني : 7233033

اروميه: شماره شبکه (اتصال):9712235   پشتيباني : 2246212، 2249267

 بوشهر: شماره شبکه (اتصال):9713400 پشتيباني : 5558251 ، 3554231

 رشت: شماره شبکه (اتصال):6659901 پشتيباني : 6605288

ساري: شماره شبکه (اتصال):9712230 پشتيباني : 2200277

 ايلام: شماره شبکه (اتصال):9712234 پشتيباني : 3332124

زنجان: شماره شبکه (اتصال):9712421 پشتيباني : 3225510

مشکين شهر: شماره شبکه (اتصال):9715326 

 

Search site

© 2009 All rights reserved.