ساعتی 70 تومان

شهرهای تحت پشتیبانی

 

 

تهران :
شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148
 پشتيباني:81202220
مشهد :
شماره شبکه (اتصال):9712010
پشتيباني: 8403287 
 قم:
شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913
پشتيباني: 2909510
اراک:
شماره شبکه (اتصال): 9713001
پشتيباني: 3662045- 3667206
اصفهان :
شماره شبکه (اتصال): 9718227
پشتيباني: 2344612
يزد :
شماره شبکه (اتصال): 9717414
پشتيباني: 7255684
کرمان:
شماره شبکه (اتصال): 9712200
پشتيباني: 2221191
بندرعباس:
شماره شبکه (اتصال): 9713000
پشتيباني: 3330407
قزوين:
شماره شبکه (اتصال): 9713312
پشتيباني: 3321051
شهرکرد:
شماره شبکه (اتصال): 9712245
پشتيباني: 2261801
زاهدان:
شماره شبکه (اتصال): 9713002
پشتيباني: 3219017-8
همدان:
شماره شبکه (اتصال): 9714256
 پشتيباني: 4227903
اهواز:
شماره شبکه (اتصال): 9713007
پشتيباني: 3366636
خرم آباد :
شماره شبکه (اتصال): 9713503
پشتيباني: 3240043-3240038-40
بيرجند:
شماره شبکه (اتصال): 9713100
پشتيباني: -4449991-8
بجنورد :
شماره شبکه (اتصال): 9712501
پشتيباني: 2256224
بابل :
شماره شبکه (اتصال): 9712222
پشتيباني: 2297419
شيراز:
شماره شبکه (اتصال): 9712046
پشتيباني: 2333706-2350533
گرگان :
شماره شبکه (اتصال): 9712010
 پشتيباني: 2242001
اردبيل :
شماره شبکه (اتصال): 9717122
 پشتيباني: 7717571
سنندج:
شماره شبکه (اتصال): 9712221
پشتيباني: 226804-5
تبريز :
شماره شبکه (اتصال):9715020
پشتيباني:5233954
شاهرود:
شماره شبکه (اتصال):9712230
پشتيباني: 2228873 ، 2238687
ياسوج :
شماره شبکه (اتصال):2239908
پشتيباني:2225511 ،2224618
کرمانشاه:
شماره شبکه (اتصال):9717217
پشتيباني : 7233033
اروميه:
شماره شبکه (اتصال):9712235  
پشتيباني : 2246212، 2249267
بوشهر:
شماره شبکه (اتصال):9713400
پشتيباني : 5558251 ، 3554231
رشت:
شماره شبکه (اتصال):6659901
پشتيباني : 6605288
ساري:
شماره شبکه (اتصال):9712230
پشتيباني : 2200277
ايلام:
شماره شبکه (اتصال):9712234
پشتيباني : 3332124
زنجان:
شماره شبکه (اتصال):9712421
پشتيباني : 3225510

مشکين شهر:

شماره شبکه (اتصال):9715326

Search site

© 2009 All rights reserved.