ساعتی 70 تومان

 طلوع از مغرب

 

دانلود

ترانه ای به نام طلوع از مغرب با صدای مارتیک k624

 

من از پایان شروع کردم من از مغرب طلوع کردم
بدون توشه و همراه بدون یاور و همسر
بدون اسب و ارابه بدون مرشد و راهبر
من از پایان شروع کردم من از مغرب طلوع کردم


من از اعماق گمنامی من از گودال ناکامی
من از بن بست هر تصمیم پر از زخمهای بی ترمیم
به دشواری شروع کردم به دشواری طلوع کردم


هزار مانع هزار دیوار هزار چاه کن به اسم یار
هزار شب ترس تیر خوردن بدست نارفیق مردن
من از وحشت شروع کردم پر از تردید طلوع کردم


قدمهام گاهی سست میشد تنم یکباره یخ میکرد
یکی مثل شبه از دور سرم داد میکشید برگرد
قدمهام گاهی سست میشد تنم یکباره یخ میکرد
یکی مثل شبه از دور سرم داد میکشید برگرد
ولی مقصد مقدس بود توقف مرگ زودرس بود


صلیب بردوش و لب خاموش نه برگشتم نه ایستادم
به هر گردبادی تن دادم چه جون سختم نیفتادم
من از پایان شروع کردم من از مغرب طلوع کردم

 


 

Search site

© 2009 All rights reserved.