ساعتی 70 تومان

تبریز

     

فروش کارت اینترنت تبریز

اشتراک یکماهه نامحدود 7 هزار تومان محاسبه از اولین اتصال

کارت اینترنت 100 ساعته 7 هزار تومان

کارت اینترنت 50 ساعته 4 هزار تومان

کارت اینترنت 30 ساعته 2700 تومان

کارت اینترنت 20 ساعته 2200 تومان

کارت اینترنت 10 ساعته 1200 تومان

کارت اینترنت 3 ساعته 400 تومان

کارتهای فوق شبانه روزی و بدون محدودیت زمانی می باشد

 
ورود به بخش خرید

Search site

© 2009 All rights reserved.